Zásady cookies

Tyto zásady podrobně líčí cookies, které používáme na naší www.altron.net webové stránce. Vysvětlují, jak tyto cookies přijmout, upravit či odmítnout. Tyto zásady se týkají naší www.altron.net webové stránky. Pro další podmínky webových stránek se prosím podívejte na naše Podmínky použití.

Co jsou soubory cookie?
Soubor cookie je malá datová složka, která je umístěna ve vašem počítači nebo jiném zařízení a povoluje webové stránce vás rozpoznat jako uživatele, když se na danou stránku vrátíte ze stejného počítače a přes stejný webový prohlížeč a to po dobu trvání vaší návštěvy (použití „soubor cookie relace“) nebo na opakovanou návštěvu („trvalý soubor cookie“). Jiné podobné složky pracují stejně a my používáme slovo „cookie“ v těchto zásadách, jako slovo označující všechny složky, které sbírají informace touto cestou.

Soubory cookie jsou velmi běžnou technologií pro zapamatování určité informace o návštěvníkovi webové stránky. Převážná většina webových stránek v současnosti cookie soubory využívá a jsou běžně využívané také v širokém spektru úkolů. My využíváme soubory cookie pro následující účely:

 • Nezbytně nutné soubory cookie. Tyto soubory cookie jsou vyžadovány pro fungování naší webové stránky. Zahrnují například soubory cookie, které vám umožňují se přihlásit do zabezpečené oblasti naší webové stránky nebo použití online platebních služeb.
 • Analytické soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a vidět, jak se návštěvníci pohybují po naší webové stránce při jejím používání. Toto nám pomáhá zlepšovat fungování naší webové stránky například, tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli, co hledají.
 • Funkční soubory cookie. Tyto soubory jsou používány na to, abychom vás rozpoznali, když se na naši stránku vracíte a také na to, abychom mohli vkládat služby třetích stran. Toto nám umožňuje vám přizpůsobit náš obsah, pozdravit vás vaším jménem, pamatovat si vaše preference (např. vaši volbu jazyka nebo regionu) a integrovat do naší webové stránky užitečné služby poskytované třetími stranami, např. mapy a funkce sociálních médií.
 • Reklamní soubory cookie. Tyto soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu na našich webových stránkách, také stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace použijeme na tvorbu reklamy cílenou na vaše zájmy. Tyto informace můžeme sdílet se třetími stranami za stejným účelem.

Funkční soubory cookies, analytické soubory cookies pro měření návštěvnosti naší webové stránky a soubory cookies pro přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Tyto zásady cookie souborů vás informují o specifických cookie souborech na této webové stránce.

Jak řídit a vymazat soubory cookie
Když jste vstoupili na tuto webovou stránku, byla vám nabídnuta zpráva, která vás upozornila na používání cookie souborů. Museli jsme použít soubor cookie, abychom vám mohli toto oznámení prezentovat (detaily tohoto cookie souboru můžete najít níže v tabulce, a to pod „Cookie transparentem”).

Pokud budete pokračovat v používání této webové stránky, bude pro správné fungování naší stránky použito vaším prohlížečem více souborů cookie a dalších sledovacích technologií tak, jak je to popsáno v „Zásadách cookie“, a to za účelem zlepšení naší webové stránky a vašeho procházení a také abychom mohli vytvořit přesně na míru reklamy a obsah, který vidíte. Pokud budete pokračovat v užívání této webové stránky, souhlasíte s používáním těchto souborů cookie a sledovacích technologií.

Vezměte, prosím, na vědomí, že omezení cookie souborů může znamenat, že nebudete moci kompletně využívat všechny funkce a služby dostupné na této webové stránce.

Soubory cookie, které užíváme na naší webové stránce
Níže najdete seznam souborů cookie, které užíváme na této webové stránce společně s detaily o tom, na co se každý soubor používá (toto zahrnuje soubory cookie třetích stran).

Jak modifikovat soubory cookie
Můžete změnit či odmítnout soubory cookie, které používáme na této stránce nebo v nastavení Vašeho prohlížeče.

Práva Subjektu údajů
Upozorňujeme tímto na Vaše práva subjektů údajů a v souladu s čl. 12 GDPR informujeme jako správce o tom, že na žádost subjektu údajů má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:

 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.